Frågor och svar

Lejonfastigheter bygger på uppdrag av Linköpings kommun en ny bad-, sim-, och mötesplats i Linköping. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna runt projektet.

Kommer simhallen att byggas exakt som det visas på arkitektfirmans ritningar?

I stort sett, men mindre justeringar får man alltid räkna med att det blir. Det kan framför allt bero på faktorer som att det ska vara tekniskt genomförbart, att vi håller önskad funktionalitet och att förslaget måste balanseras gentemot rådande budget.

Kommer budgeten att räcka till?

Det vinnande bidraget är en idé till hur det kan gestaltas arkitektoniskt utifrån de krav som vi ställt i tävlingsprogrammet. Under den kommande upphandlingen påbörjas arbetet med att anpassa förslaget till den budget som projektet har.

Vad är det egentligen som ska byggas?

Vi planerar att bygga en ny bad-, sim- och mötesplats i Linköping. En bättre, större, säkrare och fräschare simhall med ett bredare utbud för både motionärer och elit.

Varför byggs en ny simhall?

Simhallen är gammal och i behov av omfattande och mycket kostsamma renoveringar – renoveringar som inte är lika kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara i relation till en helt ny anläggning.

Varför byggs den just där?

Utifrån ett politiskt samhällsperspektiv ser man till att stärka innerstadsutvecklingen, att
Folkungavallen bättre integreras i gatunätet, att det ger större tillgänglighet för fotgängare och cyklister, samt att det blir en bättre samlad funktionalitet mellan simhall och utebad. Det är också ett läge som anses bidra till kommunens vision om att skapa en attraktiv helhetsmiljö som omfattar både Tinnerbäcksbadet och simhallen.

Kommer den gamla simhallen finnas kvar?

Den gamla simhallen kommer att finnas kvar och vara i drift ända fram tills den nya anläggningen har tagits i bruk. Därefter kommer den att rivas för att ge plats åt annan byggnation.

Kommer den nuvarande simhallen att vara öppen under tiden ni bygger den nya?

Ja, den befintliga simhallen kommer vara öppen precis som vanligt.

När börjar bygget och när är det klart?

Planerad byggstart är satt till årsskiftet 2017/2018. Simhallsdelen beräknas att stå klar under första till andra kvartalet 2021.

Hur kommer bygget att påverka trafiken i området?

Att ett byggprojekt av den här storleken kan generera smärre störningar i trafiken går givetvis inte att bortse från, men med god planering går mycket att förebygga.

Vem är det som bygger?

Lejonfastigheter kommer att stå som byggherre på uppdrag av Linköpings kommun.

Vad kostar projektet?

Simhallen är budgeterad till 663 mkr och utgör grund till beviljat politiskt beslut.

Varför har ni utlyst en arkitekttävling?

Kommunen vill att det ska vara en spännande arkitektur som bidrar till att sätta Linköping på kartan. Men det handlar om mycket mer än utseendet. I tävlingen ställs det höga krav på bland annat funktion, säkerhet och energieffektivitet. Den nya simhallen ska också vara mer integrerad med utemiljön och det ska vara enkelt att röra sig mellan inomhus- och utomhusbad. Det ingår också ett stadsbyggnadsperspektiv där det finns stor frihet att lämna förslag på bebyggelsens höjd och utbredning samt anslutande gator, torg och andra byggnader.

Hur många bassänger kommer det finnas?

Enligt beslut ska simhallen innehålla åtta stycken bassängtyper varav en är av typen bubbelpool. Övriga bassängtyper är 25- och 50 meters-, kombinerad UV-rugby- och hopp-, undervisnings-, äventyrs-, avslappnings- och habiliteringsbassäng.

Hur stor kommer anläggningen bli?

Byggnaden blir ca 20 000 m² BTA.

Var kommer simhallen ligga?

Anläggningen kommer att ligga inom den nya stadsdelen Folkungavallen.

Hur blir det med parkeringsplatser?

Behovet av parkeringsplatser kommer att lösas inom den nya stadsdel som uppförs inom Folkungavallen.

Vad händer med Tinnisbadet?

Utomhusbadet kommer att finnas kvar och rustas upp etappvis. Parken som omger utomhusbadet kommer att öppnas upp under dagtid.

Vad händer med Folkungavallen?

Idrottsplatsen kommer att avvecklas och rivas och ersättas med bostäder. Fotboll spelas numera vid Linköping Arena och friidrotten är förlagd till nya friidrottsarenan i anslutning till campusområdet och Vallastaden. Mer information finns på http://www.linkoping.se/folkungavallen